Lân Sư Rồng

Đầu lân lông hóa học màu vàng

Mã hàng: ĐLLHHMV

Gọi : 0987.86.0007

Đầu lân lông hóa học màu đỏ

Mã hàng: ĐLLHHMD

Gọi : 0987.86.0007

Đầu lân lông cừu màu cam

Mã hàng: ĐLLCMC

Gọi : 0987.86.0007

Đầu lân lông cừu màu vàng

Mã hàng: ĐLLCMV

Gọi : 0987.86.0007

Đầu lân lông cừu màu xanh

Mã hàng: ĐLLCMX

Gọi : 0987.86.0007

Đầu lân lông cừu màu đỏ

Mã hàng: ĐLLCMĐ

Gọi : 0987.86.0007

Đầu lân lông cừu màu trắng

Mã hàng: DLLCMT

Gọi : 0987.86.0007

Cơ sở sản xuất lân sư rồng Hoàng Gia

Mã hàng: CSSX

Gọi : 0987.86.0007